കൊതുകടി സഹിക്കവയ്യാതെ ഗുഡ്നൈറ്റ് വാങ്ങി. ഇപ്പൊ കൊതുകുമുണ്ട്, ഒരു കൂതറ മണവുമുണ്ട്!