മോഡിയുടെ ജീവശാസ്ത്രപരമായ കുഴപ്പം, ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കൈയ്യിലാണ്, വിഎസ് കൈയ്യേറ്റം, വനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാര്യമൊന്നുമല്ല.

മണിമുത്തുകൾ മുഖ്യനൊ പാർട്ടിയൊ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.