രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് മാത്രം കിട്ടാതിരിക്കാൻ യെസ് ബാങ്ക് എ.ടി.എമ്മിൽ നിന്ന് 9900രൂപ വലിച്ചു, 99 നൂറിന്റെ നോട്ട് കിട്ടി. തൃപ്‌തിയായി!