ഇങ്ങള് മുഖ്യനായപ്പൊ ജനിച്ച കൊച്ച് ഓടിതുടങ്ങി, ഇങ്ങളിങ്ങനെ 'വീഴ്ചപറ്റി'ച്ചോണ്ടിരുന്നോ!