റഷ്യനൊക്കെ പോലെ ഒരു 'അന്യ' ഭാഷയാണ് എനിക്ക് ഹിന്ദിയും. എന്ന് മാത്രമല്ല, റെഷ്യനിൽ ഇപ്പോസിഷൻ എഴുതേണ്ടി വന്നിട്ടുമില്ല! #StopHindiChauvinism