വല്യപ്പനെക്കാളും മോശാണല്ലോ ജനപ്രീയഗഡിയെ പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ട്!