മുഖ്യമന്ത്രിയെ പുകഴ്ത്താനായി ഡെൽഹി സർക്കാർ ഇറക്കിയ പരസ്യങ്ങൾക്ക് ചിലവാക്കിയ 97കോടി പാർട്ടി അടക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം. കലക്കി. മോഡിയോടും അങ്ങ് ഡെൽഹി പത്രത്തിൽ ഒന്നാം പേജിൽ പരസ്യം കൊടുത്ത പിണറായോടും ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയണം, അത് നിയമമാക്കണം. പബ്ലിക്ക് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പർസണൽ ബ്രാഡിങ്ങിനു പൊടിക്കുന്നത് കോടികളാണ്. ഭരിക്കുന്നവനു ആളാവാനുള്ള പോസ്റ്ററുകൾക്ക് പാർട്ടി പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കണം.