എന്താണ് ജോമോന്റെ സുവിശേഷം? ജേക്കബ്ബിന്റെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ സ്പിൻ ഓഫോ, സെക്കന്റ് പാർട്ടോ അതോ റീമേക്കൊ?

ഡിസ്റ്റ്രിബ്യൂട്ടഡ് ത്രിലോലജി ആക്കാനായി "കുട്ടിയച്ചന്റെ കുമ്പസാരം" എന്നൊന്ന് ഷാജികൈലാസ്-സുരേഷ്ഗോപി ടീം നോക്കുന്നത് നല്ലതായിക്കും!