മുസ്ലീം ലീഗിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള സർവ്വ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രികളേയും ജയ് വിളിപ്പിക്കുന്ന വിധമാണല്ലോ രവീന്ദ്രനാഥഭരണം !