ഉത്തർപ്രദേശിൽ അറവ് ശാലകൾ പൂട്ടിയിടാൻ തീരുമാനിച്ച അതേ പാർട്ടി നോർത്തീസ്റ്റിൽ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ബീഫ് ബാൻ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പത്രക്കുറിപ്പ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചിരിക്കുന്നു.

യുപിയിൽ കൊല്ലും, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തല്ലും, പക്ഷെ മിസോറാമിൽ തിന്നും, കേരളത്തിൽ ഉള്ളിക്കറിയാവും. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം!