ജയലളിതക്ക് വ്യാജ മകൻ, ധനുഷിനു വ്യാജ മാതാപിതാക്കൾ - തമിഴ്നാട് കോടതി ഫുൾ ഫ്രോഡ് ഫാമിലിഡ്രാമ മോഡാണല്ലോ!