അറിയിപ്പ്: വിശുദ്ധ ബാലമംഗളമല്ലാതെ മറ്റൊരു മംഗളമാധ്യമമായും ഡിങ്കനു ബന്ധമില്ല.