ആരോപണം വന്നാൽ അന്ന് തന്നെ രാജി വയ്ക്കുന്ന മന്ത്രിമാർ മലയാള വാർത്താ ചാനലുകളുടെ ഘാതകരാണ്. അതൊക്കെ നമ്മടെ മാണി സാർ!