എൽപിജി ഗാസിന്റെ വിലകൂട്ടിയാൽ എന്താ ജെറ്റ് ഫ്യുവൽ വില കുറച്ചല്ലോ!