ജനഗണമന 52സെക്കന്റേയുള്ളോ. കഷ്ടമായിപ്പോയി, ഒരു മൂന്ന്-മൂന്നര മിനുറ്റ് വേണമായിരുന്നു!