സിനിമക്ക് മുൻപ് തീയറ്ററിൽ ജനഗണമന നിർബന്ധമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി.