ജീൻസും ചുരിദാറും നിഷിധമായ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ വാടകക്ക് മുണ്ട് കിട്ടും, ഇട്ട വസ്ത്രത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ അതെടുത്ത് കയറിയാൽ ദൈവം സമ്പ്രീതനായി ചാക്കോച്ചനെ പോലെ സമയമിതപൂർവസായാഹ്നം പാടിത്തരും!