പമ്പിൽ സംഖമായി കയറി 'സൗജന്യ പെട്രോൾ' അടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് കള്ളപ്പണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നീക്കമായേനേ!