വാപ്പച്ചിയുടെ ലെഗസിയും ചിപ്പിനു മീതെ ഡാൻസു കളിച്ച ഇക്കയും ഹോളി ബൈബിളും എൻ എൻ എൻസൈക്ലോപിഡിയയും എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം.