കാഷ്‌ലെസ് അക്കാൻ വേണ്ടി 2000ത്തിന്റെ നോട്ടിറക്കുക എന്ന് വച്ചാൽ ഡയറ്റിൽ ചോറും ചപ്പാത്തിയും നിർത്തി ബിരിയാണി മാത്രമാക്കുന്നത് പോലെയാണ്.