നോം പണിയെടുക്കുന്ന ക്വിന്റ്ടൈപ്പിൽ യുഐ ഡിസൈനർ ഒഴുവുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ പിങ്ങുക. കിടിലൻ ടീം, നല്ല സലറി, നല്ല വർക്ക് കൾച്ചർ കൂടാതെ എന്റൊപ്പം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യവും. വേറേന്ത് വേണം ഹേ!