അതേ കാരണം, അതേ സമര രീതി, അതേ കേരളം.
5 വർഷം മുൻപിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ്.