കോടതിയും വിധിയും നീതിയും ഒന്നുമില്ലാതെ അങ്ങ് ചുട്ട് കൊല്ലാണാണെങ്കിൽ പിന്നെ സർക്കാറൊക്കെ വേണോ സഖാവേ? ആ ജീവനുകൾക്ക് കേരള സർക്കാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ പറ്റു.