കോൺഗ്രസ് ഉണർന്നു.ജനജീവിതത്തെ ഭീകരമായി ബാധിച്ച കേന്ദ്രസർക്കാർ നയത്തിനെതിരെ ശനിയും ഞായറും ഒരോ ഹർത്താൽ ! (തൃശ്ശൂരു മാത്രേയുള്ളൂ. പ്രാഞ്ചി ക്ഷമിക്കണം) അവന്റെ അമ്മേടേ!