ബ്രഹ്മപുത്രയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന 'ചൈനീസ് വെള്ളം' നിരോധിക്കുക. ചൈനീസ് വെള്ളത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക.