അതിനിടേ "ദിലീപ് വാര്യരുടെ" കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സ്. (ടൈറ്റിൽ മാറ്റി, പക്ഷെ യുആർഎൽ ഇപ്പോഴും പഴയതാ)