24 വർഷത്തിനു ശേഷം മൻമോഹൻ രണ്ട് ഡയലോഗ് അടിച്ചു, മോഡി ഇറങ്ങി പോയി.