ബുദ്ധിമുട്ടിനെതിരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് കൊണ്ട് പ്രതിഷേധം! ഹർത്താൽ ഫു!