93% ശതമാനം ആളുകൾ സപ്പോർട്ടി. അതായത്, നൊ ബട്ടനില്ലാത്ത ആപ്പിൽ 7% ആളുകൾ നൊ അമർത്തി? ങേ!