"40 പിള്ളാരുടെ ഡാറ്റ മാത്രം എടുത്ത് ഹോർളിക്സ് റിസേർച്ച് കാണിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ ഈ സാമ്പിൽ ഡേറ്റക്കെന്താ കുഴപ്പം." - രണ്ടിന്റേയും ഉദ്ദേശ്യം പരസ്യമാണല്ലോ!