അല്ലാ, രണ്ടായിരം നോട്ടിന്റെ ടൊറന്റ് തമിഴ്റോക്കേർസിൽ വന്നോ?