സർവ്വെ നടത്തുന്ന ആപ്പുകളോ, മാധ്യമങ്ങളോ, പ്രധാനമന്ത്രികളോ ആയി ഈ വീഡിയോക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ഞാൻ ആണയിട്ട് പറയുന്നു.