സഖാവ് വി എസ്, ഇത് ഫൗളാണ്. പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോവാൻ പറഞ്ഞവർ ചെയ്ത അതേ ഫൗൾ.