വിജയ് ഇപ്പോൾ അഭിനയിക്കുന്നത് അതും ബോർഡറിനു 10 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തുള്ള മദ്രാസിലെ എവിഎം സ്റ്റുഡിയയിലാണ്. അവിടെ ആളുകൾ ക്യു നിൽക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതും അദ്ധേഹത്തിനു കാണാൻ സാധിച്ചു.