"കേരളത്തിൽ നിന്ന് വിവാദ വാർത്തകൾ കുറവായെന്ന് ഇരിക്കുക യായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് പിണറായി മണിയെ മന്ത്രിയായി സജ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത്." 😜