പത്ത് ദിവസായി. ഇവിടെ ബാഗ്ലൂരിൽ ലീലാ പാലസിന്റെ അടുത്ത് ആക്സിസ്, എസ്ബിഐ, കെമ്പ്ഫോർട്ടിന്റെ അടുത്ത് ഹെച്ച്ഡിഎഫ്സി, ഐസിഐസിഐ എന്നിവയിൽ നല്ല വലിയ നീണ്ട ക്യു - ബാംഗ്ലൂരിൽ എന്ത് മാത്രം കമ്യൂണിസ്റ്റുകളാ!!