എന്റെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ 'കടിയാണോ' ഫേസ്ബുക്കിൽ തീർക്കുന്നതെന്ന് തെളിഞ്ഞും മറഞ്ഞും ഒളിഞ്ഞും ഫേക്ക് പ്രൊഫൈലിലും ചോദിക്കുന്ന സേട്ടന്മാരോട്- ഞങ്ങൾ അമ്പാനി, അദാനി റേഞ്ചിലുള്ളവർക്ക് ഈ നോട്ട് മാറ്റൽ ഒരു ഇഷ്യുവേ അല്ല എന്ന് വിനീതമായി അറിയിക്കുന്നു.