ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പലരും പറയുന്നു എടിഎമ്മിൽ ക്യൂ ഒന്നുമില്ലെന്നും ലാവിഷായി നോട്ടുകളുണ്ടെന്നും. ശരിയാവും അല്ലേ?