നോട്ട് മാറ്റാൻ വരുന്നവരുടെ വിരലിൽ മഷി പുരട്ടുമത്രേ! ആർഷ കേരള സംസ്കാരത്തിനു ചേരും വിധം തലയിൽ വെളിച്ചെണ്ണയാക്കുന്നതായിരുന്നു ഉത്തമം!