ആമസോണിൽ സെല്ലർസ് അകൗണ്ട് തുടങ്ങണം - ഇന്ത്യൻ ഓൽഡ് മണി, ആർക്കേവൽ, കളക്ടേർസ് പീസ്, ലിമിറ്റഡ് നോട്ട്സ്... എന്ന് പറഞ്ഞ് സൈഡ് ഗാന്ധി നോട്ടുകൾ വിൽക്കണം, കോടീശ്വരൻ ആവണം. #ഇന്നത്തെക്കുള്ളസ്വപ്നം