നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാത്രം‌ കാര്യം ചിന്തിക്കാതെ പുലിമുരുകൻ ടോമിച്ചന്റെ അവസ്ഥ ചിന്തിച്ചേ! അറുപതും നൂറും ഇരുനൂറും ആയി‌ കിട്ടിയ ടിക്കറ്റ് കാശ്, എണ്ണി ഇന്നലെ നൂറുകോടി ആക്കിയെ ഉള്ളൂ! 😜