ശങ്കർ സിനിമാ മോഡിൽ മോഡി. 500, 1000 നോട്ടുകൾ സൈഡാക്കി. കലക്കി! (പണിയാണ്, എന്നാലും!)