മനസ്സാക്ഷി കോടതി പോലെയല്ല ബാംഗ്ലൂരിലെ സെഷൻസ് കോടതിയെന്ന് ഉമ്മച്ചനു ഇന്ന് മനസ്സിലായി. നഷ്ടപരിഹാരവും പലിശയും അടക്കം രണ്ട് കോടി രൂഫാ!