സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോയ ചേച്ചിക്കും മഴസ്പീഡ് കുറച്ച പണ്ഡിതനും ശേഷം ഉർവ്വശി തീയറ്റേർസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു - സൗണ്ട് ബോക്സ് കാന്തപുരം!