പെരിങ്കോടന്റെ മകന്റെ റോൾ ചെയ്യാൻ മധുപാലിനെക്കാളും നല്ല ഓപ്ഷൻ സംവിധായകൻ ജയരാജാണെന്ന് 'ആ മാപ്പ് പോസ്റ്റിലെ' ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോ തോന്നി..