60% മുതൽ 80% വരെ ഓഫുമായി കിന്റൽ ഈ-പുസ്തകങ്ങൾ. അഥവാ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കോളുക. എന്നിട്ട് ഡിആർഎം പൊട്ടിച്ച് മൊബി ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. http://amzn.to/2dBCHMv