ഷർട്ടിടുക്കാൻ കടയിൽ ചെന്നാ തോന്നും ഞാൻ മാത്രേയുള്ളു എന്റെ സൈസിൽ എന്ന്!