അങ്ങനെ പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു ചായക്കാരനും ഇന്റർനെറ്റ് സെസേഷനും വയറലും ആയി, അതും ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഇല്ലാതെ!