'രാഷ്ട്രീയം സിമ്പിളാണ്, പവർഫൂൾ, പവർഫുൾ ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ?'