യുബർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മലയാളി പ്രമുഖൻ ഉണ്ട്, ഉറപ്പ്. അല്ലെങ്കിൽ കർണ്ണാടക സർക്കാർ 'സർജ്ജ്' നിരോധിച്ചതും ഓരോ ട്രിപ്പിനു മുൻപും ഓട്ടത്തിന്റെ പ്രൈസ് എന്നും പറഞ്ഞ് സർജ്ജ് പ്രൈസ് കാണിക്കുന്ന (സർജ്ജില്ല; കാശു കൂടുതൽ ഉള്ള ഓട്ടം) ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന ; ബന്ദിനെ ഹർത്താൽ ആക്കുന്ന 'സ്റ്റ്രാറ്റജി'യുമായി മറ്റാരു വരാൻ!!